Thursday, March 17, 2011

ანდერძი

(იმ სამყაროს რა ვუთხარი,22წლის ასაკში ანდერძს რომ დაგაწერინებს:)
რაიც სამზეოს მაწვალებს,
იგივ მაჯავრებს ძილშიაც,
უნდ ჩამავიწნა ნაწნავებ,
მემრ მავიკვეცო ძირშია.
უნდ შავახვიო გულაში,
ბაწრად შავაბა სულია,
არაგვში გადავუძახო
აეგეთავ გაბაწრულია,
იქნების გაქრეს,გამშორდეს,
თუ არ მაიქცეს წყალადა,
თორ ღმერთო,აღარ შამიძლავ
საწუთროს ტკეპნა მწყრალადა.
თუ ვინმ იპოვნას ფხოვშია,
საფლავ იქ გაუთხაროსა,
ერთ ჭიქაც იქავ შაუსვას:

"შაუნდას,მაახმაროსა.."

/ნინო ჭინჭარაული /

No comments:

Post a Comment