Monday, June 11, 2012

*** (რასულ გამზათოვი)

მყავდა გულადი უფროსი ძმა,მტკიცე,ვით რვალი,-
თორმეტი წლის წინ სტალინგრადთან დახუჭა თვალი.

თორმეტი წელი როდი არის ხანი პაწია,
საბრალო დედას დღემდე კიდევ შავი აცვია.

და მტკივა გული,რომ მას მოხვდა ვერაგთა ტყვია
და ძმათა შორის,მე მის ნაცვლად უფროსი მქვია.

/რასულ გამზათოვი/
(გრ.აბაშიძის თარგმანი)

No comments:

Post a Comment